ده پوست للعايز يتعرف على الإلتزامات المالية للعايش في امريكا ? :
وممكن اجاوب اي حد يحب يعرف اي رقم، بس ياريت ماتحاولش تعرف بنصرف كام في الشهر علشان ده سؤال مختلف وانا ماعرفش اجابته!

Health:
Medical insurance – monthly
Dental insurance – monthly
Vision and eye care insurance – monthly
Co pay for all medical and medicine pays
All over the counter meds
Accident and disability insurance
Life insurance

Children’s monthly expenses:
Child daycare (nursery / preschool)
Sports expenses
Field trips and projects
Children’s incentives

Housing:
Mortgage (house payment)
Gardner
Water and sewer
Electricity
Garbage disposal
House cleaning
Home insurance

IT and Techs.:
Spotify Monthly subscriptions
YouTube Red
Netflix
Cellphones plan
Cellphones protection plans
Amazon prime
iCloud storage
Xbox monthly subscription
Internet service
Websites (domains / hosting)
Business emails plan
Business tools monthly subscriptions

Automobile:
Car insurance and deductibles
Cars registrations and special plates fee
Car payments
Gas (fuel)

Taxes and interests:
State tax
Federal tax
Income tax
Sales tax
House taxes
Home loan interest
Auto loan interest
Credit card interest (carried balances)

More stuff other people pay:
TV plan – Cable
Home phone plan
Pool maintenance
Mortgage insurance
Home security monthly subscription

Not including:
Food, clothing, regular maintenances and major repairs and upgrades (cars – house), traffic fines, electronics, stationaries and grooming, all home consumable shopping, eating out, entertainment, traveling and gifts. It doesn’t include milk and diapers, also no toys, games, digital games and devices. Also it doesn’t include seasonal humongous shopping. And others!